با استعداد خود ستاره شوید

16 بهم 98

با توجه به نوشته های پیشین ما در استعدادهای درون شما و استعداد هرکس مثل اثر انگشت منحصر به فرد است، حالا دیگر خیلی خوب می دانیم که چرا در علوم استعدادیابی امروز همه ی افراد را صاحب استعداد می دانیم هرکسی با مجموعه ای توانمندی‌ها به دنیا آمده است. اما این استعدادها به سبب تنوع و گستردگی قابلیت نامگذاری ندارند هر فردی ترکیبات متنوعی از استعدادها دارد که برای حضور در زندگی امروز ضروری است. اگر با دیدن پیشرفت های کسی رویه ی او را برای زندگی خود انتخاب کنید فقط استعدادهای خود را خاموش کرده اید شما فقط می توانید خودتان باشید هرچی که سعی کنید خود وجودی تان را انکار یا سرکوب کنید درنهایت با همان چیزی ستاره خواهید شد که در شما منحصر به فرد است بنا بر اصول دینی هم باید خود واقعیتان را دوست داشته باشید توانمندی های خود را بشمارید بابت آنها شکرگزار باشید و از حداکثر ظرفیت انها استفاده کنید در این صورت می توانید به چهره ای برجسته و شاخصی در بخش استعدادی خود تبدیل شوید. اگر مدام در تردید و نارضایتی به سر می برید تا به آنچه دیگران در آن استعداد دارند دست پیدا کنید نمی توانید وجود خود را به بالاترین تجلی خلقت ارتقا دهید. شما به دنیا نیامده‌اید که مدام در حال تقلا کردن باشید با شناسایی استعدادها تواناییهای بالقوه ی خود را به فعل درآورید. نگارش: لیلی نبی زاده